Saturday, 16 May 2015

คำแนะนำจากอัยการสูงสุดถึงนายกฯอภิสิทธิ์เรื่องกฎการใช้กำลัง

เอกสารฉบับนี้ ซึ่งลงวันที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 คือเอกสารจากอัยการสูงสุดนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ส่งถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งดำรงต่ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐไทยเข้าสลายการชุมนุมอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนายจุลสิงห์ และนายอภิสิทธิ์ได้ลงนามในเอกสารซึ่งหมายความว่านายอภิสิทธิ์รับทราบคำแนะนำของอัยการสูงสุด
เอกสารนี้มีความเกี่ยวข้องและสำคัญตรงที่มันคือเอกสารจัดตั้งข้อเท็จจริงที่ว่านายกฯอภิสิทธิ์รู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบหากมีเจ้าหน้าที่รัฐไทยใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมแม้ว่าผู้ชุมนุมจะกระทำผิดกฎหมายก็ตาม และนายกฯอภิสิทธิ์ได้รับแจ้งถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายหากจำเป็นต้องมีการใช้กำลังนั้น
ตามข้อเท็จจริงคือมีหลายเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมอย่างสันติและปราศจากอาวุธถูกพลแม่นปืนและพลซุ่มยิงจากกองทัพไทยยิงสังหารในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมปี 2553 และการกระทำดังกล่าวมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ ดูเหมือนว่ามีเหตุผลอันหนักแน่นที่ชี้แนะว่าคำแนะนำทางด้านกฎหมายของอัยการสูงสุดถูกเพิกเฉยและมิได้ถูกปฏิบัติตามอย่างจงใจ
ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์คือ 
คดีหมายเลขดำอ้างถึงคดีที่ยัง “มิถึงที่สุด” - ข้อสันนิษฐานของเราคือในบางคดีที่ศาลสูงสุดยังมิได้ตัดสิน คำสั่งศาลอาจไม่ผูกมัดข้อกรณี
คำสั่งศาลปกครองกลางหมายเลขดำที่ ๑๖๗๐๕/๒๕๕๑ อ้างถึงคดีปกครองที่สมาชิกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ฟ้องร้องรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ที่ใช้กำลังสลายการชุมนุมในปี 2551 รายละเอียดคดีสามารถค้นได้ที่ http://court.admincourt.go.th/ORDERED/accuse_new.aspx


No comments:

Post a Comment